Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

POLAT ENERJİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1.         POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI

İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (“Polat Enerji” ya da “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

2.         TANIMLAR

İşbu Politika’da aksi belirtilmedikçe, aşağıda sıralanan terimler kendilerine karşılarında verilen anlamları haizdir:

 Terim

Tanım

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

Kanun ya da KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Verilerin bulunduğu her türlü elektronik ve fiziksel ortam

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel Verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemi

KVK Kurulu / Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Politika’da belirtilen ve tekrar eden aralıklarla kendiliğinden gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hâle getirme işlemi

Veri Sahibi / İlgili Kişi

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin İşleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

  

3.         İLKELER

Polat Enerji tarafından Kişisel Verilerin işlenmesi, saklanması ve İmhası’nda aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

1.         Polat Enerji, Kişisel Verilerin İşlenmesi’nde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Polat Enerji, Kişisel Verilerin İşlenmesi’nde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta ve Kişisel Verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işlemekte, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin İşlenmesi’nden kaçınmakta ve Kişisel Verileri amacın gereği dışında kullanmamaktadır.

2.         Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hâle Getirilmesi’nde Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler[1] ile Kanun’un 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve işbu Politika’nın 7.II. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politika’ya tamamen uygun hareket edilmektedir.

3.         Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi’yle ilgili yapılan tüm işlemler Polat Enerji tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.

4.         Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, Kişisel Verileri kendiliğinden silme, yok etme veya anonim hâle getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, İlgili Kişi’nin talebi hâlinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir. 

5.         Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması hâlinde, Kişisel Veriler Polat Enerji tarafından kendiliğinden veya İlgili Kişi’nin yazılı talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından Polat Enerji’ye başvurulması hâlinde:

a.         İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve İlgili Kişi’ye bilgi verilmektedir.

b.         Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

6.         Polat Enerji, çalışanların işe alınma süreçlerince imzalanacak iş sözleşmelerinde gizliliğe ve veri güvenliğine ilişkin olarak hükümler belirlemiştir ve çalışanlardan bu hükümlere uymasını istemektedir. Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

7.         Kişisel verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 

4.         SAKLAMA, İŞLEME VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.         Veri Sahiplerine ait Kişisel Veriler, Polat Enerji tarafından özellikle (i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi; (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi; (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile (iv) müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla Madde 7’de sayılan fiziki ya da elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

2.         Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

a.         Kişisel Verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması.

b.         Kişisel Verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması.

c.         Kişisel Verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Polat Enerji’nin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması.

Alacakların tahsil edilmesi, sözleşme ve yasal yükümlülüklerin ihlâllerinden kaçınma, teknik ve güvenlik bakımından bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla depolama, barındırma, bakım, destek hizmetlerinden yararlanmak, Polat Enerji’nin Kişisel Verileri işlemesinde meşru menfaatlerinin olduğu durumlara örnek gösterilebilir. Polat Enerji, çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları veya sosyal haklarının düzenlenmesinde veya işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağıtımında esas alınmak suretiyle çalışanların Kişisel Verilerini işleyebilecektir. Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulacak ve Veri Sorumlusu ile İlgili Kişinin menfaat dengesi gözetilecektir.

d.         Kişisel Verilerin Polat Enerji’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması.

e.         Mevzuatta, Kişisel Verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi.

f.          Veri Sahiplerinin Açık Rıza’sının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından Veri Sahiplerinin Açık Rıza’sının bulunması.

3.         Polat Enerji, aşağıdaki amaçlarda Kişisel Verileri işleyebilir:

a.         Polat Enerji stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Polat Enerji insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi.

b.         Polat Enerji, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda, Polat Enerji insan kaynakları politikalarına uygun şekilde Şirket’te ya da şirketler topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerdeki açık pozisyonlara uygun personel temini, insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.

c.         Polat Enerji tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi doğrultusunda, Polat Enerji tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri ve danışmanlık vb. hizmetlerin ifası ile kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

d.         Polat Enerji ve Polat Enerji ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini için yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, denetçi bağımsızlığı, risk yönetimi ve kalite kontrol amaçları.

e.         İlişki yönetimi, hesap yönetimi, iç finansal raporlama, bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması.

f.          Polat Enerji’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, iletişim pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlarının yürütülmesi.

4.         Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan durumlarda Veri Sahiplerine ait Kişisel Veriler, Polat Enerji tarafından kendiliğinden ya da talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir:

a.         Kişisel Verilerin İşlenmesi’ne veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.

b.         Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması.

c.         Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni gerektiren şartların ortadan kalkması.

d.         Kişisel Verileri işlemenin sadece Açık Rıza şartına istinaden gerçekleştiği hâllerde, İlgili Kişi’nin rızasını geri alması.

e.         İlgili Kişi’nin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde Kişisel Verilerinin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi’ne ilişkin yaptığı başvurunun Veri Sorumlusu tarafından kabul edilmesi.

f.          Veri sorumlusunun, İlgili Kişi tarafından Kişisel Verilerinin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hâllerinde, Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması.

g.         Kişisel Verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, Kişisel Verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

5.         KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

1.     Polat Enerji hukuka uygun olan Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri sahibinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Polat Enerji bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

2.     Kişisel Veri sahibinin Açık Rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Polat Enerji tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak Kişisel Veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

a.     Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b.    Kişisel Verilerin Polat Enerji tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

c.     Kişisel verilerin aktarılmasının Polat Enerji’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d.    Kişisel Verilerin Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Polat Enerji tarafından aktarılması,

e.     Kişisel Verilerin Polat Enerji tarafından aktarılmasının Polat Enerji’nin veya Veri Sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

f.     Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Polat Enerji meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

g.    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

3.     Yukarıda belirtilenlere ek olarak Kişisel Veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

6.         SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

1.         Polat Enerji tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen Kişisel Verilerin saklama ve İmha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

a.         Mevzuatta söz konusu Kişisel Veri’nin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyulur. Bu sürenin sona ermesiyle Kişisel Veri hakkında aşağıda (b) bendi kapsamında işlem yapılır.

b.         Kişisel Veri’nin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla:

                       i.             Kişisel Veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanım uyarınca Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm Kişisel Veriler İmha edilir. Söz konusu verilerin İmhası’nda uygulanacak yöntem, verinin niteliği ve saklanmasının Polat Enerji nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.

                      ii.             Kişisel Veri’nin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu (örneğin verinin saklanmasında Polat Enerji’nin meşru bir amacının olup olmadığı) sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hâle getirilir.

                     iii.             Kişisel Veri’nin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hâle getirilir.

2.         Polat Enerji tarafından tespit edilen saklama, İmha ve Periyodik İmha sürelerine, işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan ‘Saklama ve İmha Süreleri Tablosundan’ ulaşabilirsiniz.

3.         Saklama süresi dolan Kişisel Veriler, işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan İmha süreleri çerçevesinde, 6 (altı) aylık periyodlarda işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak İmha edilir.

4.         Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hâle Getirilmesi’yle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

 

7.         KİŞİSEL VERİLERİN POLAT ENERJİ TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLERİ

I.        Kayıt Ortamları

Veri Sahiplerine ait Kişisel Veriler, Polat Enerji tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:

       EXCHANGE SERVER

       TIGER LOGO – BORDRO

       FILE SERVER

       DHCP

       DC

       DC 2

       CHECKPOINT FIREWALL

       COSLAT

 

Fiziksel ortamlar:

       Birim Dolapları

       ARŞİV

 II.      Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak İmha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Polat Enerji tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

1.       İdari Tedbirler

Polat Enerji idari tedbirler kapsamında;

a.         Saklanan Kişisel Verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

b.         İşlenen Kişisel Verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

c.         Kişisel Verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, (uygulanabilir olduğu ölçüde) Kişisel Verilerin paylaşıldığı kişiler ile Kişisel Verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

d.         Kişisel Verilerin İşlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline Kişisel Verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.

e.         Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli şirket için denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

2.       Teknik Tedbirler

Polat Enerji teknik tedbirler kapsamında;

a.         Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

b.         Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

c.         Kişisel Verilerin Şirket dışına sızmasını engelleyecek ya da gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

d.         Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.

e.         Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların Kişisel Verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

f.          Kişisel Verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.

g.         Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifre ile korunur.

III.         PERSONEL

Kişisel veri saklama ve İmha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın EK-1’nde yer alan listeden ulaşılabilir.

IV.     KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

Polat Enerji tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen Kişisel Veriler Kanun ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Polat Enerji tarafından kendiliğinden veya İlgili Kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile İmha edilecektir.

1.       Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Polat Enerji tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

a.         Kişisel Verilerin Silinmesi

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen Kişisel Veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Bulut sisteminde ilgili Kişisel Verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde İlgili Kullanıcı’nın erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada yani flash bellek ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Ancak, Kişisel Verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, Kişisel Verilerin İlgili Kişi’yle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de Kişisel Veriler silinmiş sayılacaktır.

-                Başka herhangi bir kurum, kuruluş veya kişinin erişimine kapalı olması.

-                Kişisel Verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması. 

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, Kişisel Veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilecek biçimde güvenli olarak silinir.  

Kâğıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel Verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hâle getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

b.         Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir.

Fiziksel Yok Etme: Kişisel Veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken Kişisel Veri’nin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kâğıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir    

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında Polat Enerji; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

2.         Kişisel Verilerin Anonim Hâle Getirilmesi Teknikleri

Polat Enerji tarafından Kişisel Verilerin Anonim Hâle Getirilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hâle Getirme Yöntemleri: Değer düzensizliği sağlamayan anonim hâle getirme yöntemleri, saklanmakta olan Kişisel Verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılması ile uygulanan anonimleştirmeye yöntemleridir.

Değişken Çıkartma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden ‘yüksek dereceli betimleyici’ olanlar çıkarılarak mevcut veri seti anonim hâle getirilmektedir.

Örneğin, aşağıdaki tabloda veri setindeki değişkenlerden yüksek derecede betimleyici olan veri gruplarının çıkartılması ile anonimleştirme sağlanmıştır.

Çalışanın Adı

Yaşadığı İl

Yaşadığı İlçe

Yaşadığı Mahalle

Pozisyonu

Aylık Geliri

Kıdemi (Yıl)

Zehra  

İstanbul

Beylikdüzü

Alibey

Hizmetli

1.750 TL

12  

Kazım

Ankara

Çankaya

Söğütözü

İşçi

1.800TL

8

Ahmet  

İzmir

Alsancak

Kordon

Mühendis

7.500TL

7

Mehmet

İstanbul

Kasımpaşa

Gültürk

İşçi

1.550 TL

5

Selma

İstanbul

Beşiktaş

Abbasağa

Mimar

3.250TL

4

 

Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde, veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hâle getirilmektedir. Örneğin, bir şirkette tek kıdemli müdür var ise bu kişiye ait verilerin birbirleri ile aynı kademede bulunan çalışanların kıdem, maaş ve cinsiyet verilerinin tutulduğu kayıtlardan çıkarılması ile kalan veriler anonim hâle getirilebilir.

Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebiyle belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır. Örneğin, şirketin futbol takımının yedek listesinde olan ilgili veri sorumluları arasında yalnızca bir kişi 65 yaşında ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumu yönünden futbol oynayabilecek olup olmadığı bilgisinin birlikte saklandığı bir veri kümesinde ‘Yaş: 65’ yerine ‘Bilinmiyor’ yazılması veya bu kısmın boş bırakılması anonimleştirmeyi sağlayacaktır.

Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmektedir. 

Örneğin, bir işyerinde çalışan personelin işyerindeki çalışma yılının 5 (beş) yıldan az, 5 (beş) ile 10 (on) yıl arasında veya 10 (on) yıldan çok olmasına göre (çok deneyimli), (deneyimli) ya da (deneyimsiz) olarak birleştirilerek anonim hâle getirilebilir:

Çalışanın Pozisyonu

Yaşı

Cinsiyeti

Aylık Geliri

Kıdemi (Yıl)

Pazarlama Uzmanı

43

E

5.500 TL

12

Sekreter

26

K

1.800 TL

3

Müdür Yardımcısı

32

E

3.800 TL

8

Müdür

42

K

6.500 TL

13

Hizmetli 

45

K

1.600 TL

4

Satış Danışmanı

32

E

4.500 TL

7

 

İkinci örnekte ise kıdem değişkenine belirlenen yıl ölçütüne göre alt ve üst sınır kodlaması uygulanarak üç kategoriye halinde anonimleştirilmiş şeklini göstermektedir. 

Çalışanın Pozisyonu

Yaşı

Cinsiyeti

Aylık Geliri

Kıdemi

Pazarlama Uzmanı

43

E

5.500 TL

Çok Deneyimli

Sekreter

26

K

1.800 TL

Deneyimsiz

Müdür Yardımcısı

32

E

3.800 TL

Deneyimli

Müdür

42

K

6.500 TL

Çok Deneyimli

Hizmetli 

45

K

1.600 TL

Deneyimsiz

Satış Danışmanı

32

E

4.500 TL

Deneyimli

 

Genelleştirme: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve Kişisel Veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmektedir. Örneğin; çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile Kişisel Veri’nin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve Kişisel Veri’nin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi, açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.     

Çalışanın Pozisyonu

İkamet Adresi

Çocuğu

Aylık Geliri

Kıdemi (Yıl)

Hizmetli

Atakent Mah. Çiçek Sok. 45/5 İkitelli, İstanbul

Var

1.750 TL

12

İşçi

Söğütözü Mah. Aydın Sok. 38/3 Çankaya, Ankara

Yok

1.800TL

8

Mühendis

Kozyatağı Mah. Çanlı Sok. 25/9 Göztepe, İstanbul

Yok

7.500TL

7

İşçi

Türkali Mah. Asmalı Sok. 19/3 Beşiktaş, İstanbul

Var

1.550 TL

5

 

Aşağıdaki tabloda veri türetme yoluyla anonimleştirme yöntemi uygulanmıştır:

Çalışanın Pozisyonu

İkamet Edilen Bölge

Çocuğu

Aylık Geliri

Kıdemi (Yıl)

Hizmetli

İstanbul Avrupa Yakası

Var

1.750 TL

12

İşçi

Ankara Güney Bölge

Yok

1.800TL

8

Mühendis

İstanbul Anadolu Yakası

Yok

7.500TL

7

İşçi

İstanbul Avrupa Yakası

Var

1550 TL

5

 

Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hâle Getirme Yöntemleri. Değer düzensizliği sağlayan anonim hâle getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken elde edilmesi beklenen / istenen fayda doğrultusunda sapmaların dikkatli uygulanması gerekecektir. Toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak veriden beklenen fayda sağlanmaya devam edilebilir. 

Gürültü Ekleme. Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/−) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Mikro Birleştirme. Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek (büyükten küçüğe gibi) gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmış olacaktır.

Örneğin, maaş bilgisi için; 10.000 TL altı ve üstü iki grup yapılır ise, 10.000 ve daha az maaş alan kişilerin maaşlarının toplamı kişi sayısına bölünür ve 10.000 TL altında maaş alan herkesin maaş kümesine elde edilen bu değer yazılır.

Veri Değiş Tokuşu. Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilir. Genel olarak kategorize edilebilen veriler için kullanılan bu yöntemde amaç veri sahiplerine ait verilerin birbirleri ile değiştirilerek veri tabanının dönüştürülmesidir. 

Örneğin, aşağıdaki tabloda ‘Yaş: 45’, ‘Cinsiyet: Kadın’, ‘İl: Ankara’ verileri bulunan kişilere ait gelir bilgisi ‘Yaş: 30’, ‘Cinsiyet: Kadın’, ‘İl: İzmir’ olanlar ve ‘Yaş: 25’, ‘Cinsiyet: Erkek’ ‘İl: İzmir’ olanların gelir bilgileri ile ‘Yaş:35’, ‘Cinsiyet: Erkek’ ‘İl: İstanbul’ olanların gelir bilgileri birbirleri içerisinde değiştirilerek veri tabanı dönüştürülmüştür.

Yaş

Cinsiyet

İl

Gelir

45

Kadın

Ankara

30.000

30

Kadın

İzmir

20.000

    25

Erkek

İzmir

15.000

35

Erkek

İstanbul

25.000

55

Erkek

İzmir

18.000

24

Erkek

İzmir

40.000

 

Aşağıdaki tabloda veri değiş tokuş yöntemi uygulanmıştır:

Yaş

Cinsiyet

İl

Gelir

45

Kadın

Ankara

20.000

30

Kadın

İzmir

30.000

   25

Erkek

İzmir

25.000

35

Erkek

İstanbul

15.000

55

Erkek

İzmir

40.000

24

Erkek

İzmir

18.000

 

KVKK’nın 28. maddesi uyarınca, Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum Kanun kapsamı dışında kalacak ve Açık Rıza alınması gerekmeyecektir.

 

8.         DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması durumunda, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Polat Enerji tarafından hazırlanan işbu Politika [●] tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Güncelleme tablosu Ek-3’te yer almaktadır. 

 

 

Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ


 

EK-1 

PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ

 

PERSONEL

GÖREV

SORUMLULUK

Strateji ve Planlama Müdürü

Strateji ve Planlama Müdürü - Kişisel Veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu  

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca kişisel veri İmha sürecinin yönetimi 

İnsan Kaynakları Uzmanı

İnsan Kaynakları Departmanı - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

Bilgi İşlem Müdürü

Bilgi Teknolojileri Departmanı - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu  

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

İdari İşler, Muhasebe ve Hazine Müdürü

İdari İşler, Muhasebe ve Hazine Departmanı - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu  

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

Sigortalar Müdürü

Sigortalar Departmanı - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu  

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

İş Geliştirme Direktörü

İş Geliştirme Departmanı - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

Finans Uzmanı

Finans Departmanı - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

Hukuk Müşaviri

Hukuki İşler - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

Finansal Raporlama Müdürü

Finansal Raporlama - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

Operasyonlar Müdürü

Operasyonlar Departmanı - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

Sözleşmeler ve Tedarik Müdürü

Sözleşme ve Tedarik Departmanı - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

İSG Uzmanı

İSG Süreçleri - Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

 

 


 

EK-2

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

 

Şirket tarafından işlenen Kişisel Verilere ait saklama ve İmha süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde süreç bazında tespit edilmiştir.

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Veri Sahibi’nin İmha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde

Kurumsal yönetim işlemleri (yönetim kurulu kararları, genel kurul organizasyonları, şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, topluluk şirketlerinin şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda destek olunması vb.)

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İhale/işyeri açma/bakanlıklar müsteşarlıklar evrak hazırlama süreçleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Sözleşmelerin hazırlanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İşe alım

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Bordrolama

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel özel sağlık ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin hazırlanması organizasyonu

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Çalışanlara araç tahsis edilmesi

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Active Directory

(Gerekmesi durumunda)

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Log/Kayıt/Takip Sistemleri

1 yıl 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Ana veri oluşturma süreçleri

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler

10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Şirket kredi kartı tahsisi

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Ödeme işlemleri

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel Finansman Süreçleri

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Sözleşme sürecinin bir bölümü ve sözleşmenin muhafazası

İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Kaza Raporlama

10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Toplantı notlarının katılımcılar ile paylaşılması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Doküman hazırlanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Eğitim kayıtlarının dosyalanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Acil Durum Hazırlıkları

1 yıl 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

 


 

EK-3

 

GÜNCELLEME TABLOSU

 

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

GÜNCELLEME TARİHİ

DEĞİŞİKLİKLERİN KAPSAMI

[•]

[•]

 

 

 

 

 [1]           Bu ilkeler Kanun’da şu şekilde sıralanmaktadır: (i) hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olma; (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma; (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.